+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 

V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostr�dzie �Wsch�d, Zach�d � łączy nas Polska�

Kategoria
Vari
Termin
środa, 7 maj 2014
Miejsce
???

W dniach 7 � 11 maja 2014 r. w Ostr�dzie odbył się V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, kt�ry zgromadził pedagog�w z blisko dwudziestu kraj�w Europy, Ameryki P�łnocnej i Południowej. Hasłem przewodnim było: �Wsch�d, Zach�d � łączy nas Polska�. W ramach wykład�w i warsztat�w zaproponowano następujące obszary tematyczne:

 • Dwujęzyczność � szansą rozwojową dzieci z polskimi korzeniami,
 • Lektury szkolne � ciekawe czy anachroniczne,
 • Heterogeniczność grup nauczania języka � metodyka pracy w grupach zr�żnicowanych wiekowo i ze względu na poziom kompetencji językowych (tzw. klasy łączone),
 • Jak w ciekawy i atrakcyjny spos�b uczyć historii,
 • Psychologiczne i pedagogiczne wyzwania emigracji.

Gospodarzem merytorycznym spotkania był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia �Wsp�lnota Polska�, a partnerem zagranicznym Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagog�w w Niemczech oraz Wsp�lnota Polskich Organizacji �Forum Polonii� i Forum Organizacji Polonijnych z Austrii.

8-go maja Zjazd rozpoczął się Mszą Św. w intencji nauczycieli i oświaty polonijnej w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Świętej Lipce, odprawioną przez Arcybiskupa. Następnie, specjalnie dla Polonii, odbył się wspaniały koncert organowy. Potem w towarzystwie Wicerektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uczestnicy dotarli do Łężan, aby zapoznać się z Zespołem Pałacowo-Parkowym Stacji Dydaktyczno-Badawczej UWM oraz skosztować przysmak�w regionalnych. Wybudowany na początku XX wieku neobarokowy pałac nad jeziorem Legińskim należy do najpiękniejszych na Warmii i Mazurach.

Wspaniały obiad, składający się z wielu dań, zakończył się występem artystycznym uniwersyteckiego zespołu folkrorystycznego. Po powrocie do Ostr�dy, w sali reprezentacyjnej Zamku, nastąpiła uroczysta inauguracja Konferencji. W dalszej części odbył się koncert w wykonaniu zespołu młodych polskich artyst�w z Austrii � �Das Kleine Wien Trio�, kt�rzy zachwycili widz�w wirtuozją, dowcipem i zr�żnicowaniem repertuaru. Po bardzo długim �standing ovation� powr�cono do Domu Polonii na uroczystą kolację.

9-go maja nastąpiło otwarcie części merytorycznej Konferencji z prezentacją program�w oraz sesje warsztatowe. Wieczorem wszyscy uczestnicy Zjazdu zostali zaproszeni na uroczysty koncert w Amfiteatrze zatytułowany �Panny Wyklęte�. Projekt muzyczny Darka �Maleo� Malejonka i Maleo Reggea Rockers - �Panny Wyklęte� � realizowany jest w ramach kampanii Rok Żołnierzy Wyklętych, w ramach kt�rego polskie wokalistki nagrały płytę inspirowaną powojennymi losami kobiet �Wyklętych�. Tych, kt�re jak 17-letnia Danuta Siedzik�wna �Inka�, po 1945 roku trafiły do antykomunistycznego podziemia i przeszły piekło w ubeckich więzieniach.

10-ty maj był dniem poświęconym całkowicie sesjom warsztatowym.

W niedzielę 11-go, po uroczystej Mszy Św., uczestnicy Zjazdu i goście spotkali się ponownie na Zamku. Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia �Wsp�lnota Polska� � Zdzisław Hofman � przewodniczył panelowi podsumowującemu pod tytułem: �Szkoły polskie � perspektywa rozwojowa dla nauczycieli, uczni�w i środowisk polonijnych�. W dyskusji wzięli udział: Aneta Nott-Bower z Manchesteru, Lucyna Bzowska � trener ODNSWP, Maria Małaśnicka-Miedzianog�ra z Kopenhagi i Katarzyna Gralińska z Reggio Calabria, kt�ra r�wnież w imieniu wszystkich uczestnik�w podziękowała organizatorom i gościom za zorganizowanie V Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostr�dzie. Następnie w Sali reprezentacyjnej odbył się pożegnalny obiad, po kt�rym uczestnicy czule się żegnając umawiali się już na rok następny.

Polska Społeczna Szkoła Eksperymentalna przy Związku Polak�w w Kalabrii (Reggio Calabria) reprezentowana była przez Katarzynę Gralińską (Dyrektor szkoły i pedagog oraz Prezes ZPwK i UAIP � Unii Stowarzyszeń Polsko-Włoskich w Padwie). Już po raz drugi brała ona udział w Zjeździe (polska szkoła w RC istnieje od 2,5 roku) i zapoznawała się z nowoczesną metodologią nauczania w innych państwach, wymieniała doświadczenia i sugestie z koleżankami i kolegami oraz weryfikowała zastosowanie nowoczesnych metod nauczania w Reggio Calabria. Bezpośredni kontakt ze specjalistami z ODNSWP uświadomił jej, że niewielka szk�łka - położona na antypodach Europy Południowej - nie musi się wcale wstydzić brakiem nowoczesnej i atrakcyjnej metodologii nauczania w jej grupach heterogenicznych. Program szkolny, skrupulatnie opracowywany przez pedagog�w: Edytę G�ralczyk i Katarzynę Gralińską, a dostosowywany do potrzeb dzieci i młodzieży w Reggio Calabria, często antycypuje i eksperymentuje nowe formy nauczania języka ojczystego, glottodydaktyki, historii, goegrafii, matematyki i og�lnej wiedzy o Polsce i świecie.V Congresso Mondiale degli Insegnanti della Lingua Polacca a Ostroda
"Est, Ovest - ci unisce la Polonia"

Dal 7 - 11 maggio 2014 in Ostroda si è tenuto V Congresso Mondiale degli Insegnanti della Lingua Polacca, che ha unito gli educatori di quasi venti paesi dell'Europa, Nord e Sud America. Il motto era: "Est, Ovest - Polonia si unisce a noi" Nell'ambito delle lezioni e laboratori ci hanno proposto le seguenti aree tematiche:

 • Bilinguismo - opportunità di crescita dei bambini con radici polacche,
 • Lettura Scuola - interessante o anacronistica,
 • Eterogeneità dell'insegnamento di gruppo - metodo di lavoro in diversi gruppi di età e per il livello di competenza linguistica (classi combinate),
 • Come insegnare la storia in modo interessante e attraente,
 • Sfide psicologiche e pedagogiche dell'emigrazione.

L'ospite della riunione era l'Associazione della Formazione degli insegnanti "Comunità polacca", il partner straniero l'Associazione di insegnanti ed educatori della lingua polacca in Germania, la Comunità delle Organizzazioni polacche "Forum Polonia" e il Forum delle Organizzazioni polacche in Austria.8 maggio, il Congresso ha cominciato con la Messa. in intenzione degli insegnanti e l'educazione, celebrata dall'arcivescovo a Swieta Lipka. Dopo un ottima cena performance artistica del gruppo folkloristico universitario. Nel salone rappresentativo del Castello, c'è stata una inaugurazione della Conferenza. Nella parte successiva c'è stato un concerto eseguito dai giovani artisti polacchi provenienti dall'Austria. Il 9 maggio ha visto l'apertura della Conferenza con la presentazione dei programmi e workshop. In serata, tutti i partecipanti al Congresso sono stati invitati a un concerto di gala presso l'Anfiteatro. Il 10 maggio è stata una giornata interamente dedicata alle sessioni di workshop.

Domenica 11, dopo la messa, partecipanti al Congresso e gli ospiti si sono incontrati al Castello. Direttore del Centro dell'Associazione degli insegnanti "Comunità polacca" - Zdzislaw Hofman - ha presieduto la tavola rotonda dal titolo "Scuole polaccche - la prospettiva di sviluppo per gli insegnanti, gli studenti e la comunità polacca." Nella discussione hanno partecipato: Aneta Nott-Bower di Manchester, Lucyna Bzowska - allenatore ODNSWP, Maria Małaśnicka-Miedzianog�ra di Copenaghen e Katarzyna Gralińska di Reggio Calabria che a nome di tutti i partecipanti ha ringraziato gli organizzatori e gli ospiti per l'organizzazione del V Congresso Mondiale degli Insegnanti di Polonia a Ostroda. Scuola Polacca Socio-Sperimentale presso l'Associazione dei Polacchi in Calabria (Reggio Calabria) era rappresentato da Katarzyna Gralińska. Ha partecipato al Congresso per la seconda volta (scuola polacca esiste a RC da 2,5 anni), cercando di conoscere la moderna metodologia di insegnamento in altri paesi, scambiando le esperienze e suggerimenti da parte dei colleghi e verificare l'uso di moderni metodi di insegnamento a Reggio Calabria. Il contatto diretto con gli specialisti le ricordò che una piccola scuola - che si trova agli antipodi dell'Europa meridionale - non deve vergognarsi della mancanza di moderne metodologie didattiche. Programma scolastico, meticolosamente sviluppato da educatori: Edyta Goralczyk e Katarzyna Gralińska, è adattato alle esigenze dei bambini e dei giovani di Reggio Calabria, spesso anticipa e sperimenta le nuove forme di insegnamento della lingua madre, storia, geografia, matematica e cultura generale della Polonia e del mondo.Galleria

 
 

Wspierane przez iCagenda

map

Informacje

 • Związek Polaków w Kalabrii
 • Gralińska Katarzyna Krystyna (Przewodnicząca)
 • 92040890805 (Kod Fiscalny)
 • +39 338 9850281
 • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

Statystyka

Odwiedza nas 177 gości oraz 0 użytkowników.

Flag Counter