+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 

Podsumowanie VI Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych, Ostr�da 2016

Categoria
Vari
Data
Giovedì 16 Giugno 2016
Luogo
???

Polska 27.06.2016
Zakończył się VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, kt�ry odbywał się 16-19 czerwca 2016 roku w Ostr�dzie. Za nami intensywny czas obrad, warsztat�w i prelekcji oraz zawiązywania sojuszy w celu budowania wsp�lnej polityki oświatowej poza granicami RP. Żywimy nadzieję, iż wracacie Państwo do swych środowisk wzmocnieni o nowe kontakty, doświadczenia i wiedzę. Naszym zamierzeniem jest by coroczne Zjazdy stały się platformą wymiany dobrych praktyk, podnoszenia kompetencji merytorycznych, jak r�wnież kontynuacją budowy wsp�lnoty nauczycieli i działaczy polonijnych. Aktualne pozostaje dotychczasowe hasło zjazdowe �Wsch�d, Zach�d - Łączy nas Polska�- niezmiernie nas cieszy fakt przybycia niemalże 120-osobowej reprezentacji nauczycieli, dyrektor�w oraz prezes�w polonijnych organizacji, działających na rzecz edukacji Polak�w i os�b polskiego pochodzenia. Gościnna Ostr�da stała się miejscem spotkania uczestnik�w Zjazdu z blisko 30 kraj�w i 5 kontynent�w, co pozwala wierzyć, iż oświata polonijna działa prężnie, niezależnie od szerokości geograficznej. O randze Światowego Zjazdu nauczycieli Polonijnych z pewnością świadczy fakt uczestnictwa znamienitych gości m.in. Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej, Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Pana Leonarda Krasulskiego, Wiceministra Spraw Zagranicznych Pana Jana Dziedziczaka, Wiceprzewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Pana Jarosława Narkiewicza, Pana Senatora prof. Jana Żaryna, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego oraz Marszałka Wojew�dztwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina. Szczeg�lne słowa powitania zostały skierowane do J.M. prof. dr hab. Ryszarda G�reckiego - Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Serdeczne podziękowania za obecność i wsparcie idei Zjazdu składamy r�wnież Panu Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi - przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministr�w.

Inauguracji Zjazdu dokonała Pani Minister Anna Zalewska. Poprzedzona ona była licznymi wystąpieniami � od przedstawicieli organizator�w w osobach Pana Premiera Longina Komołowskiego - prezesa Stowarzyszenia �Wsp�lnota Polska� i Pana Dariusza Piotra Bonisławskiego - Dyrektora Zjazdu i Wiceprezesa SWP; poprzez członk�w Komitetu Honorowego oraz instytucji wspierających, na wystąpieniach gości z zagranicy kończąc. List przesłany przez Panią Agatę Kornhauser-Dudę, Małżonkę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, kt�ra objęła Honorowym Patronatem VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, odczytała Pani Ewa Czarniawska - reprezentująca Biuro ds. Kontaktu z Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta RP. Wśr�d wszystkich wystąpień wybrzmiewał wsp�lny głos troski i chęci wsp�łpracy oraz wypracowania sp�jnego systemu wsparcia dla oświaty polonijnej. Zadeklarowano także kontynuowanie dalszej integracji organizacji oświatowych, a także programu wsparcia metodycznego, finansowego oraz organizacyjnego dla szk�ł polonijnych i polskich, zar�wno na Wschodzie i Zachodzie. Usłyszeliśmy m.in. zapewnienia o ministerialnych pracach nad kwestiami uznania statusu nauczyciela polonijnego czy transparentnej struktury dysponowania środkami budżetowymi przeznaczonymi na rozw�j i wsparcie szk�ł polonijnych i polskich poza granicami kraju. Wyrażona została r�wnież nadzieja na dalszą wsp�łpracę w zakresie realizacji pomocy dydaktycznej, organizowania r�żnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zjazd�w, konferencji i wizyt studyjnych realizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia �Wsp�lnota Polska� (ODN SWP).

Program zjazdu był niezwykle r�żnorodny i wynikał z wcześniejszej analizy potrzeb polonijnych środowisk nauczycielskich. Konferencja realizowana była w sześciu sesjach tematycznych z udziałem wybitnych specjalist�w akademickich oraz delegat�w reprezentujących: Departament Strategii i Wsp�łpracy Międzynarodowej - Pan Grzegorz Chorąży i Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą � dr Joanna W�jtowicz, a także przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej. Tegorocznym partnerem Zjazdu był Kongres Oświaty Polonijnej (KOP), kt�rego prezydium wystosowało na ręce Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej postulaty zebrane gremialnie od środowisk nauczycielskich zgromadzonych w KOP, a także zaprezentowało wystąpienia na sesjach konferencyjnych, m.in. �Rola organizacji polonijnych w systemie wspierania oświaty polskiej poza granicami�, kt�re wygłosiła Prezydent KOP Pani dr Jolanta Tatara.

Sesja pierwsza dotyczyła polonijnej polityki oświatowej państwa polskiego zakresie systemu wsparcia edukacji polskiej za granicą- przedstawione na niej zostały działania MEN oraz możliwości i zasady dokształcania nauczycieli z zakresu metodyki pracy, proponowane przez ORPEG-PCN. Wiceprezes SWP Pan Dariusz Piotr Bonisławski zaprezentował Uczestnikom Zjazdu kompleksową strategię wspierania oświaty polskiej za granicą realizowaną przez Stowarzyszenie �Wsp�lnota Polska� oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, ze szczeg�lnym uwzględnieniem obszaru potrzeb nauczyciela, ucznia oraz rodzica.

�Od wielokulturowości do tożsamości� to hasło przewodnie sesji drugiej, gdzie wśr�d prelegent�w znaleźli się m.in. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska z UJ z wykładem dotyczącym dynamiki tożsamości dzieci i młodzieży oraz Stella Strzemecka- doktorantka UJ, kt�ra poruszyła kwestie edukacji kulturowej i zmian tożsamościowych polonijnych uczni�w, na podstawie doświadczeń dzieci polskich imigrant�w w Norwegii. Uczestnicy Zjazdu mieli r�wnież okazję zapoznać się z publikacją raportu �(Nie)łatwe powroty do domu� przygotowanym pod kierunkiem prof. Grzymały-Moszczyńskiej, opisującym doświadczenia dzieci i młodzieży powracających z emigracji. Trzecia sesja została osadzona wok�ł skutecznych metod pracy z dzieckiem dwujęzycznym. Uczestniczący w niej nauczyciele mieli możność sprawdzenia podczas praktycznej części warsztatowej jak funkcjonuje zaburzona percepcja słuchowa u dzieci ze srodowiska bilingwalnego. Trenerki Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP Pani dr Elżbieta Ławczys oraz Katarzyna Czyżycka, będące specjalistkami w dziedzinie logopedii i terapii dzieci dwujęzycznych, przedstawiły r�wnież propozycje ćwiczeń służące przyswajaniu i programowaniu systemu języka w sytuacji dwujęzyczności.

Kolejny blok tematyczny dotyczył filozofii i sposob�w wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych realizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia �Wsp�lnota Polska�. Pedagodzy zgromadzeni w ostr�dzkim zamku zapoznali się z ofertą kluczowych projekt�w z tego zakresu. Program studi�w podyplomowych nadających kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego- realizowanych we wsp�łpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim przedstawił dr Sebastian Przybyszewski, będący koordynatorem tego projektu z ramienia UWM. Założenia, model działania i plany rozwoju �Akademii Polskości� oraz Lokalnych Ośrodk�w Metodycznych (LOM) zaprezentowali trenerzy ODNSWP Pan Zdzisław Hofman i Pan Sławomir Prusakowski. Dotychczasowe efekty pilotażu LOM na przykładzie ośrodk�w w Anglii, Włoszech, Beneluksie i Stanach Zjednoczonych przybliżyła słuchaczom Pani Anna Smolińska - lider LOM we Włoszech.

Sesja V wprowadziła nauczycieli polonijnych w meandry najnowszej historii polskiej- prelegentem był Pan dr Mateusz Szpytma, kt�ry m�wił o nowo otwartym Muzeum Polak�w Ratujących Żyd�w podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulm�w w Markowej oraz Pani Olga Tumińska- z Wydziału Edukacji Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej, kt�ra przedstawiła ofertę programową Biura Edukacji Narodowej IPN, a także prowadziła warsztaty z wykorzystania gier i multimedi�w do nauki historii Polski.

Sesja zamykająca tegoroczne obrady podsumowała dotychczasowe prace przyjęciem uchwał i wniosk�w oraz przekazaniem uczestnikom Zjazdu informacji i kontakt�w do organizacji zajmujących się szeroko pojętym wzmacnianiem działalności szk�ł polonijnych i polskich na świecie. Słowa podziękowania skierowane zostały w szczeg�lności do reprezentującego Organizatora Zjazdu - Stowarzyszenie �Wsp�lnota Polska� - Pana Darusza Piotra Bonisławskiego za nieustające wspieranie działań środowisk oświatowych na świecie, życzliwość oraz inicjowanie wydarzeń podnoszących rangę i prestiż szkolnictwa polonijnego, takich jak m.in. cykliczne Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych, czy piecza nad funkcjonowaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP. Wyrazy wdzięczności przyjęła także Pani Małgorzata Czeczora - Dyrektor Hotelu �Dom Polonii� w Ostr�dzie- za polską gościnność, serdeczność i wszelką pomoc w czasie pobytu uczestnik�w Zjazdu.

Wyrażamy nadzieję, iż VI Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostr�dzie pozostanie Państwu w pamięci jako czas ożywionych debat nad przyszłością oświaty polonijnej oraz zawiązywania sojuszy i wzajemnych partnerstw wśr�d uczestnik�w Zjazdu, reprezentujących środowiska nauczycielskie z czterech stron świata. Wydaje się, że przede wszystkim jednak był to czas, dający poczucie wsparcia dla Państwa edukacyjnych działań- zar�wno ze strony ministerialnej, z naszej strony- jako Stowarzyszenia �Wsp�lnota Polska� i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP; jak i nie mniej ważnego- koleżeńskiego - nikt z Państwa z pewnością nie czuje się już samotną wyspą � a razem możemy wiele - integracja i wsp�łdziałanie niesie siłę i wiarę w dobre zmiany, na co liczymy i czego oczekujemy, spoglądając z nadzieją na kolejny, już VII przyszłoroczny Zjazd.

 
 

Powered by iCagenda

map

Informazioni

  • Associazione Polacchi in Calabria
  • Gralińska Katarzyna Krystyna (Presidente)
  • 92040890805 (Codice Fiscale)
  • +39 338 9850281
  • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

Statistiche

Abbiamo 69 visitatori e nessun utente online

Flag Counter