+39 338 9850281
assopolca@yahoo.it
Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

 

III Edycja Polaka Roku we Włoszech

Categoria
Vari
Data
Sabato 14 Settembre 2019 00:00
W dniu 14 września 2019r., w Sali Monteleone  Consiglio Regionale w Reggio Calabria odbyła się uroczystość wręczenia nagród Polakom i Włochom, którzy swoją postawą, pracą, zaangażowaniem społecznym i filantropijnym wyróżnili się w znaczący sposób wśród Polonii włoskiej. III edycja rozpoczęła się odegraniem hymnów:  włoskiego i polskiego, następnie Sekretarz Kapituły – Magdalena Ratajewska –  przedstawiła skład Kapituły. Tegoroczna edycja objęta była jak zwykle patronatami: posłanki na Sejm RP – pani Bożeny Kamińskiej z Sejmowej Komisji do Spraw Łączności z Polakami za Granicą, prezydentów Regionu i Prowincji Kalabrii oraz burmistrza Urzędu Miejskiego w Reggio di Calabria. Gośćmi honorowymi ze strony polskiej była liczna delegacja z Urzędu Miasta Suwałk, z panem Prezydentem Czesławem Renkiewiczem na czele. Po wstępnych powitaniach i krótkich przemówieniach Sekretarz  przedstawiła informacje o zasadach tegorocznego regulaminu i celach przyświecających promocji włoskich OSKARÓW. Kapituła bardzo krytycznie oceniła kandydatów i zadecydowała,  że dwie statuetki z pięciu nie zostaną przyznane: za działalność kulturalno-artystyczną i działalność gospodarczo-przedsiębiorczą.

Oskarami zostali nagrodzeni:

1. w kategorii „Nauka i Edukacja” –  ks. Arkadiusz Nocoń – kapłan z archidiecezji katowickiej, doktor literatury chrześcijańskiej i klasycznej, pracownik Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim
2. w kategorii „Działalność społeczna” – Dorota Wiśniewska – prezes polonijnego Stowarzyszenia „Via dell’Ambra” szerzącego polską kulturę, podtrzymującego polskie tradycje i wspierającego rodaków. Osoba wyjątkowa, zasługująca na najwyższy szacunek Polonii włoskiej.
3.  w kategorii „Polak z Wyboru”, która dotyczy cudzoziemców szczególnie związanych z Polską i zasłużonych dla promowania naszego kraju – Associazione di Volontariato Gruppo di Preghiera di Montepaolo – statuetkę odebrała pani prezes Luisa Corazza.

Na zakończenie uroczystości rozdania nagród Sekretarz Kapituły odczytała nazwiska osób, które zostały nominowane do tytułu „Polaka Roku we Włoszech” 2019, ale nie zakwalifikowały się do finału. Cztery osoby uzyskały: DYPLOM UCZESTNICTWA W KONKURSIE „POLAK ROKU WE WŁOSZECH” III EDYCJA – 2019 r. Ponadto Sekretarz Kapituły poinformowała, że na Konkurs wpłynęło wiele zgłoszeń, jednak część z nich nie mogła zostać wzięta pod uwagę ze względu na to, że kandydaci nie spełniali warunków określonych w regulaminie lub ich kandydatury były z nim sprzeczne.

Radny miasta Reggio di Calabria i okręgu administracyjnego Città Metropolitana – adw. Antonino Castorina wyjaśnił, że nieprzypadkowo uroczystość wręczania nagród “Polaka Roku we Włoszech” odbywa się w salach Palazzo di Consiglio Reggionale – „Władze Kalabrii są wdzięczne Związkowi Polaków w Kalabrii za wieloletni wkład w życie społeczne i kulturalne regionu”.

Poseł na Sejm RP – Bożena Kamińska – Przewodnicząca Kapituły „Polaka Roku we Włoszech”, złożyła wyrazy uznania dla działalności Związku Polaków w Kalabrii oraz podziękowania dla wszystkich laureatów konkursu za wnoszony wkład w promocję pozytywnego wizerunku Polski we Włoszech.

Il 14 settembre 2019, presso il Consiglio Regionale Monteleone di Reggio Calabria, si è tenuta la cerimonia di premiazione di Polacchi e Italiani che si sono distinti in modo significativo nella diaspora italiana polacca per atteggiamento, impegno lavorativo, sociale e filantropico. La terza edizione è iniziata con l'esecuzione degli inni italiano e polacco, poi la Segretaria del Capitola - Magdalena Ratajewska - ha presentato la commisione del concorso. Come di consueto, l'edizione di quest'anno è stata patrocinata da: la Sig.ra Bożena Kamińska della Commissione Parlamentare per i Rapporti con i Polacchi all'Estero, i Presidenti di Regione e Provincia della Calabria e il Sindaco del Comune di Reggio Calabria. Gli ospiti d'onore della parte polacca erano una numerosa delegazione del municipio di Suwałki, guidata dal presidente Czesław Renkiewicz. Dopo i saluti introduttivi e brevi interventi, la segretaria ha presentato le informazioni sulle regole del regolamento di quest'anno e sugli obiettivi alla base della promozione dell'OSCAR italiano. La giuria ha valutato i candidati in modo molto critico e ha deciso che due statuette su cinque non sarebbero state premiate: per l'attività culturale e artistica e per l'attività economica e imprenditoriale.

Gli Oscar sono stati assegnati a:

1. nella categoria "Scienza e istruzione" -  Arkadiusz Nocoń - sacerdote dell'Arcidiocesi di Katowice, dottore in lettere cristiane e classiche, impiegato della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, docente presso la Pontificia Università Gregoriana;
2. nella categoria "Attività sociale" - Dorota Wiśniewska - presidente della associazione polacca "Via dell'Ambra" che promuove la cultura polacca, mantiene le tradizioni polacche e sostiene i connazionali. Una persona eccezionale, che merita il massimo rispetto della comunità polacca in Italia.
3. nella categoria "Polacco di scelta", che riguarda gli stranieri legati soprattutto alla Polonia e distinti per la promozione del nostro Paese - Associazione di Volontariato Gruppo di Preghiera di Montepaolo - la statuetta è stata ricevuta dalla Presidente Luisa Corazza.
Consigliere Comune di Reggio Calabria e Circoscrizione Amministrativa Città Metropolitana -  Antonino Castorina ha spiegato che non è un caso che al Palazzo di Consiglio Reggionale si svolga la cerimonia di premiazione del "Polacco dell'anno in Italia" - "Le autorità calabresi sono grate all'Unione dei Polacchi in Calabria per i tanti anni di contributo alla vita sociale e culturale della regione".https://polakrokuwewloszech.wordpress.com/laureaci-2019-iii-edycja/

 
 

Powered by iCagenda

map

Informazioni

  • Associazione Polacchi in Calabria
  • Gralińska Katarzyna Krystyna (Presidente)
  • 92040890805 (Codice Fiscale)
  • +39 338 9850281
  • Via Croce Valanidi ctr. Lagani I, n° 24 - 89131 Reggio Calabria (RC)

Statistiche

Abbiamo 174 visitatori e nessun utente online

Flag Counter